โครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม
Yoga

โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

26 พ.ย. 61 ม.นเรศวร ออกหน่วยร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก

19 ธ.ค. 61 ม.นเรศวร ออกหน่วยบริการวิชาการ “การทำน้ำมันนวดสมุนไพร”

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก

27 มี.ค. 62 ม.นเรศวร ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ม.นเรศวร โดยกองส่งเสริมบริการวิชาการ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ กับจ.พิษณุโลก

22 พ.ค. 62 ม.นเรศวร ออกบริการวิชาการร่วมกับจ.พิษณุโลก ณ อ.บางระกำ

ม.นเรศวร ร่วมกับจ.พิษณุโลก ออกหน่วยบริการวิชาการให้แก่ประชาชนในอำเภอพรหมพิราม

โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่กลุ่มวัยเรียนของโรงเรียนในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ม.นเรศวร จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ฯ ประจำปี 2562 “ทักษะชีวิต”

2. ม.นเรศวร จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ฯ ประจำปี 2562 “ทักษะวิชาชีพ”

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก

27-28 พ.ค. 62 กองส่งเสริมการบริการวิชาการ โดยงานจัดการโครงการและฝึกอบรม

กิจกรรม / บริการ

Program

ปรึกษาด้านบริการวิชาการ

งานจัดการแหล่งทุนบริการวิชาการ

Program

ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ

Program

คอร์สอบรม

งานจัดการโครงการและฝึกอบรม

Program

การลงพื้นที่ให้บริการ

งานจัดการโครงการและฝึกอบรม

Program

เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย

งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร

Program

อาคารอเนกประสงค์

งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร

ชุมชน

Coach
Coach
Coach
Coach

บริการ

Coach
Coach
Coach

วิชาการ

Coach
Coach
Coach