โครงการบริการวิชาการ
Yoga

กิจกรรม / บริการ / คอร์สอบรม

Program

ปรึกษาด้านบริการวิชาการ

งานจัดการแหล่งทุนบริการวิชาการ

Program

ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ

Program

คอร์สอบรม

งานจัดการโครงการและฝึกอบรม

Program

การลงพื้นที่ให้บริการ

งานจัดการโครงการและฝึกอบรม

Program

เช่าพื้นที่มหาวิทยาลัย

งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร

Program

อาคารอเนกประสงค์

งานพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจองค์กร

ชุมชน

Coach
Coach
Coach
Coach

บริการ

Coach
Coach
Coach

วิชาการ

Coach
Coach
Coach