ระบบการยื่นข้อเสนอและติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

User (NuNet) :
Password :
เข้าสู่ระบบ
  คุ่มือการใช้งานระบบยืนข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

    
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน