ระบบการยื่นข้อเสนอและติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

User (NuNet) :
Password :
เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้ระบบปิดการเพิ่มโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2563
แต่สามารถแก้ไขข้อมูลโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2562 - 2563 ได้
  คุ่มือการใช้งานระบบยืนข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

    
พื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดรองรับแผนการพัฒนา

การประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นขอเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 (ประชุมวันที่ 31 ก.ค. 2561)

    
แนบ 1-หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการบริการวิชาการปี 2563
    
แนบ 1-หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการบริการวิชาการปี 2563
    
แนบ 3-แบบฟอร์ม Admin 2563 รายคณะ
    
แนบ 4-ปฏิทินดำเนินงาน(บริการวิชาการและทำนุฯ)