ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ

  ชื่อโครงการ :  
  เลขที่สัญญา :  
  หน่วยงาน :  
v

  ปีงบประมาณ :  
v
  ประเภท :  
v
  แหล่งเงิน :  
v
  รูปแบบให้บริการ :  
v

  วันที่เริ่ม :  
v
  วันสิ้นสุด :  
v
  สถานะโครงการ :  
v
  จำนวนเงิน :  

  หัวหน้าโครงการ :  

ค้นหา

สถานะ :
ดำเนินงาน
ปิดโครงการ
ยกเลิกโครงการ
x
ชื่อโครงการ 
ประเภทโครงการ 
รูปแบบ 
แหล่งเงิน 
จำนวนเงิน 
เริ่มโครงการ 
สิ้นสุดโครงการ 
หน่วยงาน 
สถานะ 
ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แหล่งทุน 
โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนหลงลับแลเพื่อการส่งออกบริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก775,000.0011 ก.ย. 256010 พ.ค. 2561คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาทสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก55,000.0026 เม.ย. 256031 ส.ค. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปิดโครงการ2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
โครงการศึกษาการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารบริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก4,000,000.0028 ก.ย. 256025 เม.ย. 2561คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ "รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่่นแนล ฉบับที่ 2/2560 - 1/2565บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก1,500,000.001 ก.ค. 256031 ก.ค. 2565คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โครงการจัดทำ"รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทร์ ริเวอร์วิว ฉบับที่ 1/2560-2/2564"บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก1,500,000.001 ม.ค. 256031 มี.ค. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
จ้างติดตามสรุปผลและประเมินผลโครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ปี 2560บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก55,000.001 พ.ค. 256031 ส.ค. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ "รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสุเทวาลัย รีสอร์ท แอนด์สปา"บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก1,140,000.001 ก.ย. 256020 ต.ค. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญบริษัท สุเทวาลัย กรุ๊ป จำกัด
โครงการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายบริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก5,000,000.0028 เม.ย. 25601 พ.ย. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญกรมชลประทาน
โครงการ รายงานการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพจากโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยาบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ข้อตกลงการจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก686,000.001 พ.ย. 255931 มี.ค. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด(มหาชน)
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่พวก อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก6,928,390.017 ก.ค. 25596 ก.ค. 2561คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญโครงการชลประทานแพร่
โครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลราชธานี (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก4,000,000.0016 มี.ค. 256020 พ.ย. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญโรงพยาบาลราชธานี
โครงการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination,IEE) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่างๆ (เกาะพยาม และเกาะช้าง จังหวัดระนอง)บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก4,151,500.009 พ.ย. 25598 พ.ค. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560รองศาสตราจารย์ ดร. เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินงานจ้างเหมาวิเคราะห์ระบุเพศของต้นอินทผลัมบริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก75,000.0018 ม.ค. 256028 ก.พ. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560-นายนิรันดร์ ดิษฐ์กระจัน
งานจ้างการวิเคราะห์ระบุเพศของต้นกล้าอินทผลัม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ ในปฏิกิริยาพีวีอาร์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก130,000.0020 ม.ค. 256030 มี.ค. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560-นายประมวน ดวงตา
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกเพศมะละกอและอินทผลัมในระยะต้นกล้า โดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ ด้วยสนิปส์ไพรเมอร์บริการวิชาการเชิงสาธารณะ เงินงบประมาณแผ่นดิน370,000.001 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปิดโครงการ2560- 
โครงการจ้างการวิเคราะห์ระบุเพศของต้นกล้าอินทผลัม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในปฏิกิริยาพีซีอาร์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก130,000.0020 เม.ย. 256031 ส.ค. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560-นายนิรันดร์ ดิษฐ์กระจัน
จ้างวิเคราะห์ระบุเพศของต้นกล้าอินทผลัม โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ ในปฏิกิริยาพีซีอาร์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ข้อตกลงการจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก130,000.0030 ก.ค. 256030 ส.ค. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงาน2560-นายนิรันดร์ ดิษฐ์กระจัน
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สนับสนุนเพิ่มเติม) เพื่อดำเนินชุดโครงการวิจัย "โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก ในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลกและแพร่"บริการวิชาการเชิงพาณิชย์สัญญาจ้างแหล่งเงินทุนภายนอก4,350,000.009 ส.ค. 256028 ก.พ. 2561อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่างดำเนินงาน2560 นางสาว เจนจิต นาคปรีชากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปุ๋ยฮอร์โมนปั้นเม็ดสูตรผสม (HO) สูตรต้านทานโรคและแมลงบริการวิชาการเชิงสาธารณะ เงินงบประมาณแผ่นดิน210,000.001 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปิดโครงการ2560รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 
โครงการวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อประกอบสูตรอาหารสัตว์สำหรับชุมชนบริการวิชาการเชิงสาธารณะ เงินงบประมาณแผ่นดิน220,000.001 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปิดโครงการ2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนธยา นุ่มท้วม 
Page 1 of 64 (1271 items)< Prev1234567626364Next >
Excel